Collect | Home Page 
   
Science & Technology Review  2021, Vol. 39 Issue (23): 59-64    DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2021.23.009
Reviews Current Issue | Archive | Adv Search |
Research progress in breeding of saline-alkaline tolerant rapeseed and restoring the salinate land
WANG Bo1, WEN Jing1, ZHANG Fenghua2, LI Lijun3, LAI Yongcai4, REN Changzhong5, LU Jianwei1, SHEN Jinxiong1, GUO Liang1, ZHOU Guangsheng1, FU Tingdong1
1. College of Plant Science and Technology, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China;
2. Agricultural College, Shihezi University, Shihezi 832000, China;
3. Agricultural College, Inner Mongolia Agricultural University, Huhhot 010010, China;
4. Heilongjiang Academy of Agriculture, Harbin 150086, China;
5. Baicheng Academy of Agriculture, Baicheng 137099, China

Copyright © Editorial office of Science & Technology Review
Tel: +86-10-62138113 Fax: +86-10-62138113 E-mail: jdbbjb@cast.org.cn
京ICP备14028469号-1