CdS, ZnO1-xSx电子结构和光学特性的第一性原理研究
张海霞;楚兴丽;王天兴
Electrical and Optical properties of CdS, ZnO1-xSx: A First Principle Study
ZHANG Haixia;CHU Xingli;WANG Tianxing
. 2011, (20): 35 -40 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2011.20.005