Collect | Home Page 
   
Science & Technology Review  2018, Vol. 36 Issue (6): 97-104    DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2018.06.012
Articles Current Issue | Archive | Adv Search |
Smart devices battery life technology trends
FENG Xiang1, YANG Zhaokun1, ZHANG Qiang1, SU Yalong1, QIAO Yun2, LIU Sha1, YANG Ruizhi1, SUN Xiao1, QIU Yun1, WANG Dan1
1. Beijing BOE Display Technology Co., Ltd., Beijing 100176, China;
2. Ordos Yuansheng Optoelectronics Co., Ltd., Ordos 400714, China

Copyright © Editorial office of Science & Technology Review
Tel: +86-10-62138113 Fax: +86-10-62138113 E-mail: jdbbjb@cast.org.cn
京ICP备14028469号-1