Analysis of American geo-setting and its enlightenment for China
HU Wei, LIU Xiaofeng, GE Yuejing, HU Zhiding, LIU Wenxin, Dang Qin
Science & Technology Review . 2019, (16): 95 -107 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2019.16.011