Experimental study of an array of oscillating buoy wave energy converters in wave tank
HE Zechen, ZHANG Chongwei, NING Dezhi, ZHAO Junyu, HE Dong, YANG Haishi
Science & Technology Review . 2021, (6): 47 -52 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2021.06.006