Influence of the array arrangement of tidal farm on the power generation
DU Xiumao, SI Xiancai, YUAN Peng, TAN Junzhe, GE Jinhui, WANG Shujie
Science & Technology Review . 2021, (6): 72 -76 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2021.06.010