Design, analysis and test of low-speed direct-driven generator for marine energy
AI Chengliu, YANG Yang, WANG Haifeng, HUANG Yuanfeng, ZHAO Wei, LIU Teng, BIAN Hui
Science & Technology Review . 2021, (6): 77 -83 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2021.06.011