Effect of alloying elements on basic properties of SHS associated metal coatings
FANG Bing, CHEN Haohui, WANG Shouze, TIAN Haoliang, ZHANG Shu'ai
Science & Technology Review . 2022, (5): 52 -62 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2022.05.006